-0,2 oC 0,4 m/s 1025,8 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Majątek
 • Majątek trwały i obrotowy
 • Majątek spółki OPEC GRUDZIĄDZ obejmuje:

  majątek trwały w wysokości 66 244 993,32 zł, na który składają się:
  •    wartości niematerialne i trwałe,
  •    rzeczowe aktywa trwałe,
  •    inwestycje długoterminowe,
  •    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

  majątek obrotowy, w wysokości 4 511 676,97 zł, na który składają się:
  •    zapasy,
  •    należności krótkoterminowe,
  •    inwestycje krótkoterminowe,
  •    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 • Aktywa i pasywa
 • Na dzień 31.12.2016 roku majątek spółki przedstawiał się następująco:

  AKTYWA

  Aktywa trwałe                 66 244 993,32 zł

  Aktywa obrotowe                 4 511 676,97 zł

  RAZEM

                 70 756 670,29 zł

  PASYWA

  Kapitał własny  68 886 331,02 zł

  Zobowiązania i rezerwy
  na zobowiązania
     1 870 339,27 zł

  RAZEM

  70 756 670,29 zł

 • Wykaz gruntów
 • Wykaz gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (stan na dzień 01.06.2016 roku)


  Nr działki       

  Powierzchnia

  m2 

  Numer księgi wieczystej

  Adres 

  Obręb

  8/10

  8/11

  8/12

  526

  3 639

  565


  TO1U/00012990/4


  Droga Łąkowa 66

  0085

  wieczyste użytkowanie  10/10

  10/11

  10/12


  151

  1 598

  217  TO1U/00012759/3  Droga Łąkowa 72


  0085

  wieczyste użytkowanie  11/10

  11/11

  11/12


  102

  1 125

  149  TO1U/00012650/9  Droga Łąkowa 74


  0085

  wieczyste użytkowanie  9/10

  9/11

  9/12


  285

  2 339

  333  TO1U/00001439/4  Droga Łąkowa 70


  0085

  wieczyste użytkowanie  12/10

  12/11

  12/12


  59

  656

  86  TO1U/00018972/4  Droga Łąkowa


  0085
  własność


  9/11

  10/8


  10 067

  95 006


  TO1U/00038996/4


  Rataja

  0134
  własność

  Łączna powierzchnia gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wynosi 116 903 m2.

Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2017-07-04 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl