-0,2 oC 0,9 m/s 1025,6 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Informacje podmiotowe
 • Forma prawna
 • OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza.

  Spółka powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991).

  Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000033543 postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Umowa spółki
 • Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

  § 1. OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia byłego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu.

  § 2. Spółka działać będzie pod firmą OPEC GRUDZIĄDZ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie posługiwać się skrótem firmy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

  § 3. Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.

  § 4. ­Spółka działać będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów.

  § 5. (Wykreślony)

  § 6. „Przedmiotem działania Spółki jest świadczenie usług z za­kresu gospodarki  ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyj­nych gospodarki komunalnej mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych, w tym:

  1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; PKD 35.30.Z

  2. Wytwarzanie energii elektrycznej; PKD 35.11.Z

  3. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; PKD 01.11.Z

  4. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; PKD 01.61.Z

  5. Produkcja wyrobów tartacznych; PKD 16.10.Z

  6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; PKD 16.29.Z

  7. Obróbka mechaniczna elementów metalowych; PKD 25.62.Z

  8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; PKD 33.13.Z

  9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; PKD 33.14.Z

  10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; PKD 33.20.Z

  11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; PKD 38.11.Z

  12. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; PKD 38.21.Z

  13. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; PKD 42.21.Z

  14. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; PKD 42.22.Z

  15. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; PKD 43.11.Z

  16. Przygotowanie terenu pod budowę; PKD 43.12.Z

  17. Wykonywanie instalacji elektrycznych; PKD 43.21.Z

  18. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; PKD 43.22.Z

  19. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z

  20. Tynkowanie; PKD 43.31.Z

  21. Zakładanie stolarki budowlanej; PKD 43.32.Z

  22. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; PKD 43.33.Z

  23. Malowanie i szklenie; PKD 43.34.Z

  24. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; PKD 43.91.Z

  25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 43.99.Z

  26. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; PKD 46.90.Z

  27. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; PKD 47.78.Z

  28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; PKD 47.99.Z

  29. Transport drogowy towarów; PKD 49.41.Z

  30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; PKD 68.20.Z

  31. Działalność w zakresie architektury; PKD 71.11.Z

  32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; PKD 71.12.Z

  33. Pozostałe badania i analizy techniczne; PKD 71.20.B

  34. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; PKD 85.51.Z

  35. Działalność obiektów sportowych; PKD 93.11.Z

  36. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; PKD 93.13.Z

  37. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. PKD 96.04.Z

  38. Przesyłanie energii elektrycznej; PKD 35.12.Z

  39. Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z

  40. Handel energią elektryczną; PKD 35.14.Z

  41. Działalność związana z oprogramowaniem; PKD 62.01.Z

  42. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; PKD 62.02.Z

  43. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; PKD 62.03.Z

  44. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; PKD 62.09.Z

  45. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; PKD 63.11.Z

  46. Działalność portali internetowych; PKD 63.12.Z

  47. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; PKD 66.19.Z

  48. Działalność prawnicza; PKD 69.10.Z

  49. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe; PKD 69.20.Z

  50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; PKD 70.10.Z

  51. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i  zarządzania; PKD 70.22.Z

  52. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; PKD 77.11.Z

  53. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; PKD 77.12.Z

  54. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; PKD 77.33.Z

  55. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 77.39.Z

  56. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; PKD 77.40.Z

  57. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; PKD 81.10.Z

  58. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; PKD 81.21.Z

  59. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; PKD 81.22.Z

  60. Pozostałe sprzątanie; PKD 81.29.Z

  61. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; PKD 82.11.Z

  62. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; PKD 82.19.Z

  63. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; PKD 82.99.Z

  64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; PKD 95.11.Z

  § 6a. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, nabywać nieruchomości oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą - z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  § 6b. ( Wykreślony )

  § 7. 1. Kapitał zak­ładowy spółki wynosi 20.105.000,00 zł (dwadzieścia milionów sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 40.210 (czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

  2. Wszystkie udziały wymienione w pkt 1 należą od chwili przeksz­tałcenia do Gminy Miasta Grudziądz. ­Udziały są niepodzielne.

  3. Udziały w liczbie 1.958 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 979.000,00 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostały pokryte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miasto Grudziądz w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu, przy ul. Macieja Rataja, o powierzchni 01.00.67 ha (jeden hektar sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 9/11, prawem własności zabudowanej budynkami małej Elektrowni Biogazu oraz warsztatowo-socjalnym nieruchomości położonej w Grudziądzu, przy ul. Macieja Rataja, o powierzchni 09.62.47 ha (dziewięć hektarów sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 10/2 oraz prawem własności niezbudowanej nieruchomości, położonej w Grudziądzu, przy ul. Kalinkowej, oznaczonej nr działki 50/15 (obręb 103), o powierzchni 00.08.14 ha (osiemset czternaście metrów kwadratowych).   

  § 7a. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział. (Wykreślono zdanie drugie). (Wykreślono zdanie trzecie).

  § 8. (Wykreślony)

  § 9. (Wykreślony)

  § 9a. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, które mogą się­gać wysokości równej 50% (pięćdziesiąt procent) wniesionych udziałów.  Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w dro­dze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną wię­kszością głosów. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom z uwzględnieniem regulacji art. 179 ksh.

  § 9b. (Wykreślony)

  § 9c. Udziały w Spółce mogą być umarzane. Udziały mogą być umorzone w razie gdy nie zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika. Podejmowanie w tym zakresie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagane.

  ­§ 10. Organami Spółki są: ­1. Zarząd Spółki,  2.  Rada Nadzorcza, 3.  Zgromadzenie Wspólników.

  § 11. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i powoływany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa sa­modzielnie Prezes Zarządu. Ustanawia się kadencję Zarządu na 4 (cztery) lata.

  § 12. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. ­Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólni­ków lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. (Wykreślono zdanie trzecie)

  § 12a. (Wykreślony)

  § 12b. (Wykreślono zdanie pierwsze). Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesa­mi konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkuren­cyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku po­siadania przez członka Zarządu co najmniej 10% /dziesięć pro­cent/ udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. ­Zgody na powyższe udziela Rada Nadzorcza.

  ­§ 12c. (Wykreślony)

  ­§ 13. Zarząd spółki odpowiada za należyte prowa­dzenie rachunkowości. ­Prowadzenie ksiąg rachunkowych może być powierzone przez Zarząd innej, odpowiedzialnej osobie.

  § 14. 1. Rada Nadzorcza liczy do 6 ( sześciu ) członków  powołanych na okres wspólnej kadencji.

  2. Radę Nadzorczą, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje wspólnik – Gmina – Miasto Grudziądz.

  3. Powyższe uprawnienie nie dotyczy wyboru do Rady Nadzorczej dwóch przedstawicieli załogi OPEC GRUDZIĄDZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.

  4. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

  5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

  6. (Wykreślony)

  § 14a. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnię­ciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

  ­§ 14b. 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania Zarządu.

  2. (Wykreślony)

  § 15. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

  2. ­Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie większości członków Rady.

  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

  4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

  § 15a. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowa­niu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za poś­rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozu­miewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. ­Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy człon­kowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do po­rządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Tryb działania Rady Nadzorczej określi regulamin, przyjęty uch­wałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.

  § 16. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej działalności.

  2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

  3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat.

  4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego sprawozda­nia z oceny  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i spra­wozdania finansowego.

  5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium  z wykonania przez Zarząd obowiązków.

  6. (Wykreślony)

  7. Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników.

  8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawoz­dania finansowego za rok obrachunkowy.

  9. Zawieszenie w czynnościach Zarządu, w przypadku gdy:

  a/ nie uzyskania przez Zarząd absolutorium,

  b/ nie realizowania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólni­ków,

  c/ zaciągnięcia bez uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników zobowiązań przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakła­dowego,

  d/ negatywnych wyników kontroli przeprowadzonych w spółce przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontrolne, a mające znaczą­cy wpływ na prawidłowe działanie spółki,

  e/ wniosku Zgromadzenia Wspólników,

  f/ nie przedłożenia w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowe­go, sprawozdania z działalności spółki,

  g/ nie przedstawienia pod obrady Rady Nadzorczej w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego planu rzeczowo­-finansowego na rok bieżący.

  10. (Wykreślony)

  11. (Wykreślony)

  12. (Wykreślony)

  13. (Wykreślony)

  14. Udzielanie zgody na prawo głosu zastawnikowi oraz użytkownikowi udziału.­

  15. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.

  16. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem spółki.

  § 17. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika – Gminy – Miasto Grudziądz.­Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:

  1. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym wyżej.

  2. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania Rady Nadzorczej lub wspólnika – Gminy – Miasto Grudziądz.

  3. W przypadku zawieszenia członka lub całego Zarządu.

  § 17a. (Wykreślony)

  § 17b. (Wykreślony)

  § 17c. (Wykreślony)

  § 18. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się tylko w siedzibie Spółki.

  § 19. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

  1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Ra­dy Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.

  3. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.

  4. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

  5. Powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

  6. Udzielanie zezwolenia na obejmowanie lub zbywanie akcji lub udziałów w spółkach oraz przystępowanie do organizacji gospodarczych lub społecznych oraz występowanie z nich.

  7. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadze­nia Wspólników.

  8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizo­wanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rze­czowego.

  9. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

  10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoś­ci.

  11. Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki.

  12. Podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

  13. Zmiana umowy spółki.

  14. Połączenie, przekształcenie, podział lub rozwiązanie Spółki.

  15. Emisja obligacji.

  16. Zwrot dopłat.

  17. Na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ).

  18. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, przyznawanie nagród rocznych oraz ustalanie zasad przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy członka Zarządu.

  19. Ustalanie Regulaminu dotyczącego trybu wyborów przez pracowników członków do Rady Nadzorczej.

  20. (Wykreślony)

  21. (Wykreślony)

  22. (Wykreślony)

  23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

  24. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wnie­sione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

  § 19 a. (Wykreślony)

  ­§ 20. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samo­dzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

  ­§ 21. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zarząd zobowiązany jest w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić wspólnikom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.  Dokumenty, o których mowa wyżej Zarząd przedkłada Radzie Nadzor­czej.

  § 22. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na po­krycie strat bilansowych. Spółka przeznacza co roku co najmniej osiem procent zysku do po­działu na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału za­pasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

  § 22a. (Wykreślony)

  ­§ 22b. 1. Z zysku dokonywane są w pierwszej kolejności opłaty i obligatoryjne odpisy wynikające z obowiązujących przepisów pra­wa; pozostała część zysku podlega podziałowi na fundusze utwo­rzone przez spółkę oraz dywidendy wspólników, przy czym wypłata wspólnikom dywidendy wymaga stosownej uchwały wspólników i nas­tępuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o nie dzieleniu zys­ku lub o wyłączeniu zysku od podziału oraz o nie wypłaceniu dy­widendy i przeznaczeniu zysku na inne cele związane z działal­nością spółki.

  2. Dopuszcza się wypłatę wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W tym celu wymagana jest sto­sowna uchwała Rady Nadzorczej.

  3. Upoważnia się Zgromadzenie Wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

  § 22c. (Wykreślony)

  § 22d. (Wykreślony)

  § 22e. (Wykreślony)

  ­§ 22f. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego.

  § 22g. (Wykreślony)

  § 23. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w czasopismach ozna­czonych przez Radę Nadzorczą i w Monitorze Sądowym i Gospodar­czym.

  § 24. Koszty związane z tym aktem ponosi Zarząd Miasta Grudzią­dza.

  § 25. Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawiającym i spółce w dowolnych ilościach."


  Tekst jednolity zgodny z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 lipca 2014 r. - Akt Notarialny sporządzony przez Notariusza Andrzeja Sokalskiego z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 10/4 – Repertorium A nr 3735/2014.

 • Tryb działania
 • Tryb działania spółki określają:

  1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.2190 t.j.)

  2. Ustawa o gospodarce komunalnej - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz.U.2017.827 t.j.)

  3. Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 2018.755 t.j.)
  4. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.

  5. Umowa spółki z dnia 10 lipca 2014 roku.
  6. Regulamin organizacyjnyZarządzenie Wewnętrzne nr 6/2016 wraz ze zmianami.


 • Przedmiot działalności

 • OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. będąc większościowym udziałowcem spółek:

  OPEC-INEKO Sp. z o.o. - produkującej ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną,

  OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. - przesyłającej i dystrybuującej ciepło, 

  OPEC-TERMO Sp. z o.o. - wytwarzającej ciepło w źródłach lokalnych,

  OPEC-BIO Sp. z o.o. - produkującej biopaliwa stałe,

  realizuje w stosunku do nich  zadania przypisane właścicielowi oraz świadczy na ich rzecz usługi o charakterze administracyjnym.

  Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w ramach nadzoru właścicielskiego zapewnia realizację celu nadrzędnego Grupy OPEC, którym jest:

  1. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego Klientom oraz niezawodność usług cieplnych przy akceptowanym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła w korelacji z dotrzymywaniem obowiązujących standardów środowiskowych,

  2. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej przy wykorzystaniu w sposób optymalny procesów technologicznych oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

  Szczegółowy przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją PKD określa § 6 pkt. 1-64 Umowy spółki.

 • Organizacja
 • Organizację spółki oraz zasady jej funkcjonowania określają:

  1. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.

  2. Regulamin organizacyjnyZarządzenie Wewnętrzne nr 6/2016 wraz ze zmianami.
  3. Schemat organizacyjny OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.


  OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza utworzoną w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

  Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została w 2010 roku decyzja o restrukturyzacji OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
  Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

  W 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki: OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o.

  W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółek przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.  zorganizowana część przedsiębiorstwa a tym samym z OPEC GRUDZIĄDZ wydzielona została działalność związana z:

  -wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN” przez spółkę OPEC-INEKO,

  -przesyłaniem i dystrybucją ciepła przez spółkę OPEC-SYSTEM,

  -produkcją ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych przez spółkę OPEC-TERMO.

  W wyniku powyższych działań spółka OPEC GRUDZIĄDZ zaprzestała prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła oraz energii elektrycznej, koncentrując swoją funkcję na działaniach związanych z zapewnieniem prowadzenia należytego nadzoru oraz koordynacji działań spółek tworzących grupę OPEC.

  Grupę OPEC tworzą spółki:

  OPEC-BIO Sp. z o.o.
  OPEC-INEKO Sp. z o.o.
  OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
  OPEC-TERMO Sp.  z o.o.
 • Historia spółki
 • Historia dzisiejszej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. sięga  roku 1965, kiedy to dnia 01 marca Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Grudziądzu utworzył Dział Ciepłownictwa, który zajął się dozorem ogrzewania budynków komunalnych. Chwila ta rozpoczęła zarządzanie ciepłownictwem w Grudziądzu w sposób sformalizowany.

  W styczniu 1971roku został utworzony Zakład Energetyki Cieplnej, który początkowo wchodził w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Od lipca 1976 r – w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju, Zakład Energetyki Cieplnej zaczął podlegać Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Toruniu.

  Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Toruńskiego nr 32/83 z dnia 9 czerwca 1983 r. nastąpił podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Toruniu, w wyniku którego powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu.

  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z  dnia 18 sierpnia 1983 roku, przedsiębiorstwo państwowe Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Na podstawie uchwały nr V/38/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 27 lutego 1989 r. w sprawie zmiany podporządkowania niektórych przedsiębiorstw państwowych, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu przekazano Miejskiej Radzie Narodowej w Grudziądzu. Zgodnie z protokołem z dnia 24 marca 1989 r. funkcje organu założycielskiego w stosunku do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, Wojewoda Toruński przekazał Prezydentowi Miasta Grudziądza.

  W dniu 27 maja 1991 r. Rada Miejska w Grudziądzu uchwałą nr XVI/61/91 postanowiła o przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu w spółkę z wyłącznym udziałem Miasta Grudziądza. Rada Pracownicza uchwałą nr 95/91 z dnia 24 czerwca 1991 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wyraziła zgodę na dokonanie przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę gminy Grudziądz. Uchwałą Zarządu Miasta Grudziądza nr 347/91 z dnia 13 listopada 1991 r., wydanej na podstawie § 2 uchwały nr XVI/60/91 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 27 maja 1991 r. w sprawie podziału Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, z dniem 30 października 1991 dokonano podziału przedsiębiorstwa na osiem przedsiębiorstw, przy czym dla jednego z nich została zachowana nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu.

  W dniu 29 listopada 1991 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  sporządzony został akt notarialny, na mocy którego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Gminy Miasta Grudziądz. OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 r. a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

  W 2010 roku z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została decyzja o restrukturyzacji spółki OPEC GRUDZIĄDZ. Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

  W dniu 21 czerwca 2011 roku uzyskano zgodę Zgromadzenia Wspólników na zawiązanie przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wspólnie z OPEC-BIO Sp. z o.o. spółek: OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM i OPEC-TERMO. Dnia 27 czerwca 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki: OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o.. Dnia 30 czerwca 2011 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Rad Nadzorczych spółek. W dniu 01 lipca 2011 roku powołano przez Rady Nadzorcze jednoosobowych Zarządów spółek, po czym w dniu 30 sierpnia 2011 roku nastapiła rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Spółek.

  W dniu 29 kwietnia 2013 roku w drodze sporządzonych aktów notarialnych wniesiony został przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. do spółek majątek w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nastąpiło przejęcie prowadzenia działalności przez: OPEC-INEKO Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN”, OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, OPEC-TERMO Sp. z o.o. w zakresie produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.

  W wyniku powyższych działań powstała Grupa spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w następującym składzie:
  OPEC-BIO Sp. z o.o.
  OPEC-INEKO Sp. z o.o.
  OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
  OPEC-TERMO Sp. z o.o.


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2018-06-15 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl